Đây là phần hiển thị nội dung phần khuyến mại bao gồm thông báo gì gì đó